Til toppen

Betingelser

Leveringsbetingelser:

Generelle betingelser:
Når det inngås avtale om å handle med Lyskomponenter AS, heretter kalt LKA, aksepterer kunden nedenstående betingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Priser:
Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres til de på leveringsdatoen gjeldende priser. LKA tar forbehold om justering av de avtalte priser, dersom det før leveringsdagen inntrer endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser.

Frakt:
Alle ordre er, med mindre annet er avtalt, Ex Works Sagmyra 2A, Kristiansand S. Fraktkostnader vil bli fakturert kjøper. Dersom det bestilles varer for under kr 1000,- (eks.mva) vil det påløpe et småordretillegg pt. kr 150,- (dette gjelder ikke nettbutikkordre).

Gebyr for papirfaktura tilkommer alle ordre kr 49,-. Dette kan unngås ved opprettelse av PDF-faktura eller Autoinvoice-avtale.

Levering:
Lagervarer blir sendt så raskt som mulig og innen samme dag, med forbehold om sent innkomne ordre og at varene er på lager. Skaffevarer og hasteleveranser leveres etter nærmere avtale. LKA dekker ikke tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd. Dersom ikke annet er avtalt, vil ordrelinjer bli levert etter hvert som varene kommer inn til lager.

Tvister:
Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er Kristiansand Tingrett. Miljøgebyr og merverdiavgift Miljøgebyr beregnes etter Renas AS til enhver tid gjeldende satser.

Betalingsbetingelser:

Ordinære betalingsbetingelser er 15 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling.
Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til LKA, kan LKA anse all gjeld som forfalt.
Alle leveranser vil bli fakturert, selv om ordren ikke er fullevert.

Varen er å betrakte som LKAs eiendom inntil betaling er funnet sted. LKA har rett til å ta varene tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt, inklusive eventuelle omkostinger. Dersom det bestilles varer for under kr 1000,- (eks.mva) vil det påløpe et småordretillegg pt. kr 150,- (dette gjelder ikke nettordrer). Gebyr for papirfaktura tilkommer kr 49,-. Dette kan unngås ved opprettelse av PDF-faktura eller AutoInvoiceavtale.

Returbetingelser:

Retur av varer
Varer levert i henhold til avtale tas kun i retur etter skriftlig avtale med selger/ordremottaker.
Varer som normal ikke lagerføres av LKA tas ikke i retur. Ved akseptert retur, belastes ett returgebyr på 20 % av bestillingens nettoverdi.
Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt og uskadet original emballasje. Returfrakt dekkes av kunde. Ordre-/faktura nummer må oppgis og returskjema må være fylt ut. Returer som ikke er behørig merket vil pga. sporbarhet ikke bli kreditert.

Reklamasjon:
Reklamasjon med bakgrunn i transportskade må skje umiddelbart etter at varen er mottatt. Hvis det fremkommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren.
En reklamasjon som følge av feil levering, enten feil antall og/eller feil produkt, skal framsettes i returforespørsel straks og innen 7 dager. LKA vil ved slike tilfeller iverksette innhenting av feillevert vare og levering av korrekt vare.

Reklamasjon som følge av produktfeil, enten fabrikasjons- eller material feil, skal fremsettes i en returforespørsel umiddelbart og innen 7 dager. Dersom ikke kjøper varsler innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan kjøper ikke påberope seg reklamasjonsrett. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder LKA seg retten til å utbedre feilen, eventuelt omlevering.

LKAs ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. LKA er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller noen tredje part. Arbeid utført i forbindelse med en reklamasjon dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av LKA. Nye varer sendes omgående og vil eventuelt bli kreditert etter feilårsak er påvist.

Garanti:
Garantitiden en den samme som LKAs leverandører gir, normalt ett år. Garantien gjelder material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon på LKAs verksted i ordinær arbeidstid.
Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelser med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper.