Til toppen

Lyskomponenters salgs- og leveringsbetingelser

Når det inngås avtale om å handle med Lyskomponenter AS, heretter kalt LKA, aksepterer kunden nedenstående betingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.


Frakt

Alle ordre er, med mindre annet er avtalt, Ex Works Mjåvannsvegen 175, 4628 Kristiansand S.
Under 1 kilo: kr 249,-
Over 1 kilo: kr 299,-

Vi fakturer ikke mindre en minstefrakt.
På ordre over kr 7500,- eks. mva.  beregnes frakttillegg av netto fakturert beløp:

• Østlandet 4 %
• Sørlandet 4 %
• Vestlandet 4 % 
• Trøndelag 4,5 %
• Nordland, Troms og Finnmark 6,5 %
• Svalbard 9 %

Ved eventuelle ekspressforsendelser skal frakttillegg avtales særskilt.


Miljøgebyr og merverdiavgift

Miljøgebyr beregnes etter til enhver tid gjeldende satser.


Levering

LKA har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter eller stille erstatningskrav av noen art.

I alle andre tilfeller er LKAs erstatningsansvar som følge av forsinkelse begrenset til 10 % av kjøpesum eks. mva.

Dersom master og fundamenter er med i tilbudet er gjeldende leveringsbetingelser på dette DDP anl.plass dersom ikke annet er angitt.
Kunde står ansvarlig for lossing av varer.
Skal det benyttes kranbil ved forsendelse av varer må dette avtales på forhånd.

Selgers erstatningsansvar som følge av mangler, forsinkelse eller annet kontraktsbrudd er under enhver omstendighet begrenset oppad til kjøpesummen eks. mva. for det mangelfulle produktet. Kjøper har under ingen omstendighet krav på erstatning utover dette, verken for direkte tap eller indirekte tap som kjøper har lidt, herunder tap som følge av skader forårsaket av mangelfull vare, tapt fortjeneste, påløpt dagmulkt, utskiftningskostnader eller tap som følge av driftsavbrudd.


Salgspant

LKA har salgspant i leverte varer (Pantelovens §3-14, 3-22) inntil varene er betalt, i den utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett.


Retur av varer 

Varer levert i henhold til avtale tas kun i retur etter skriftlig avtale med selger/ordremottaker.

Ved retur av lagerførte varer, belastes returgebyr 20%, som dekker omkostninger, dog belastes kunden for minimum 500,- eks. mva. for mottaksomkostninger.

Varer som vanligvis ikke lagerføres av LKA, tas normalt ikke i retur. Ved akseptert retur, belastes ett returgebyr på 30 % av bestillingens nettoverdi + fraktkostnader.

Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt og uskadet original emballasje. Returfrakt dekkes av kunde. Ordre-/fakturanummer må oppgis og returskjema må være fylt ut.

Tidsfrist for retur er 3 måneder fra fakturadato.


Garanti 

Garantitiden en den samme som LKAs leverandører gir, normalt 5 år på produktfeil. Utskiftingskostnader kan etter godkjenning dekkes av LKA i inntil 2 år etter salgsdato. Eventuelle feil eller klager må rettes skriftlig til LKA så fort som praktisk mulig etter at feilen er, eller burde ha vært oppdaget.

For sesongvarer er garantitiden 2 år.
Vi anbefaler at sesongvarer oppbevares innendørs etter endt sesong for å bevare produktets levetid.

Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil LKA enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.

Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert med disse forutsetningene;

• Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner
• Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø
• Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens
• På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer

Garantien dekker ikke:
• Noen form for følgekostnader/-skader, som f.eks. med driftstap
• Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrenging, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor LKA sin kontroll
• Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell
• Komponenter som slutter å fungere som følge av normal slitasje/bruk, for eksempel lyskilder og batterier

Utskiftningskostnaden skal være akseptert av LKA. Det må ikke igangsettes arbeid, eller påføres kostnader, uten avtale med LKA. LKA har rett til selv å utføre garantiarbeidet.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjepart.

Reklamasjon med bakgrunn i transportskade eller feil levering, må skje umiddelbart etter at varen er mottatt. Hvis det fremkommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren. Dokumentér med bilde, om mulig. Retten til å gjøre mangel gjeldende tapes dersom kunden ikke innen 5 dager etter mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gir LKA skriftlig melding. LKAs ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til ett år etter levering.


Tvister

Tvister i tilknytning til leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er Kristiansand Tingrett.


Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er 15 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling, p.t. 12%.

Varen er å betrakte som LKAs eiendom inntil betaling er funnet sted. LKA har rett til å ta varene tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt, inklusive eventuelle omkostninger.

LKA forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Gebyr for papirfaktura tilkommer alle ordre kr 49,-. Dette kan unngås ved opprettelse av PDF-faktura eller Autoinvoice-avtale.