Til toppen

Etiske retningslinjer og nøkkelverdier i Lyskomponenter


Lyskomponenters nøkkelverdier gir uttrykk for holdninger som vi mener vil bidra til å oppfylle våre mål. De forteller hva vi står for som bedrift og hva vi vil skal kjennetegne oss i kontakten med våre kunder og i samarbeidet med hverandre. Nøkkelverdiene beskriver kjernen i den bedriftskulturen vi ønsker oss og gir en rettesnor for den enkelte. Våre beslutninger og handlinger må være styrt av normer og verdier som er felles for alle i selskapet. Samtidig som de representerer muligheter for hver enkelt, krever de noe av oss. Når samtlige medarbeidere i Lyskomponenter (LKA) trekker i én og samme retning, utgjør vi en betydelig kraft.


1. Respekt, likeverd og omsorg

• Alle medarbeidere i LKA skal behandle hverandre med respekt og positiv innstilling. Dette innebærer at vi skal ha respekt for hverandres funksjoner, kompetanse, tid og person.
• I LKA skal vi ha respekt og likeverd mellom kjønnene og derigjennom utnytte både kvinners og menns kompetanse og ressurser.
• Medarbeidere i LKA skal vise omsorg for hverandre. Åpenhet, ærlighet og respekt for hverandres særpreg og integritet, skaper trygghet, trivsel og gode samarbeidsforhold.
• Kundene er utgangspunktet for alt vi gjør. Vi skal vise respekt for våre kunder og deres behov.

 

2. Ærlighet, åpenhet og tillit

• I LKA skal vi strebe mot å ha en kultur som er preget av åpenhet og tillit, og hvor det er viktigere å snakke med hverandre enn om hverandre.
• Vi skal bidra til et godt samarbeidsmiljø, blant annet ved å være åpne for diskusjoner, også av omstridte og vanskelige spørsmål.
• Kritikk skal fremføres på en konstruktiv måte, direkte der hvor den hører hjemme.
• Internt må vi kunne stole på hverandre. Gjensidig tillitt og åpenhet oppnår vi ved å fortelle hverandre hva vi vet. 
• Hyppig og relevant informasjon internt og eksternt er en forutsetning for å oppnå tillit.
• Alle medarbeidere skal møte kunder og samarbeidspartnere med en åpen og konstruktiv holdning. I all vår framferd skal vi opptre på en måte som skaper tillit til LKA og den enkelte.
• I LKA følger vi alltid de reglene som gjelder for konkurranse i markedet. Vi deltar aldri i kartellvirksomhet og/eller i andre samarbeidsformer som ikke er tillatt.

 

3. Lederskap, medarbeidersamtaler, ansvar og myndighet

• LKAs ledere er ansvarlig for at medarbeiderne kjenner og aksepterer planer og mål for bedriften og i egen avdeling.
• Lederskapet skal utføres synlig. Det vil si at lederen åpent og sammen med sine medarbeidere, tar avgjørelser og samtidig tar ansvar for sine beslutninger.
• LKAs ledere skal gi sine medarbeidere nødvendige tilbakemeldinger og sørge for riktig belønning og utviklingsmuligheter. Medarbeidersamtaler er et tilbud i dette arbeidet og skal tilbys minimum en gang per år.
• Lederne har et ansvar for å fjerne eventuelle barrierer som hindrer så vel utvikling som utnyttelse av kompetanse.
• Motivasjon og medansvar er viktig for at vi skal lykkes.
• LKAs ledere er ansvarlig for at alle kjenner og aksepterer sitt ansvar.
• Myndighet skal delegeres i så stor utstrekning som mulig, men må kombineres med gode kontroll- og styringssystemer.

 

4. Egenutvikling, trivsel, trygghet og lønn

• LKA skal legge forholdene til rette for intern opplæring og oppmuntre og bidra til arbeidsrelevant videreutdanning slik at alle gis forutsetninger for å ta ansvar.
• Medarbeiderne er ansvarlige for å utvikle eller skaffe seg den nødvendige kompetanse for å nå målsatte resultater innenfor sine arbeidsområder.
• LKA er positivt innstilt til sosiale tiltak. Bedriften tilbyr derfor tid og ressurser til medarbeidernes prioriterte tiltak.
• LKA skal ha et trygt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og forebygger sykefravær.
• LKA skal føre en lønnspolitikk som gjør det mulig å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.

 

5. Lojalitet og integritet

• LKA skal være lojal overfor alle medarbeidere og våre nøkkelverdier.
• Vi skaper lojalitet og medansvar gjennom en åpen og ærlig kommunikasjon og ved å vise hverandre tillitt.
• I saker hvor LKA omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad.
• Vi skal i all vår virksomhet opptre i samsvar med våre nøkkelverdier, etiske retningsregler og overordnede mål.
• Lojalitet krever at vi er engasjerte, ansvarsbevisste og aktivt gjør vårt syn gjeldene, og at vi forsvarer og arbeider for de vedtak som fattes.
• Ingen medarbeider i LKA skal la beslutninger, handlinger eller uttalelser bli påvirket av parter med egeninteresse. Dette kan være i form av gaver eller andre personlige fordeler.

 

6. Helhetssyn og samarbeid

• The Light Group er én organisasjon. Vi må ha et helhetssyn på vår virksomhet. Våre handlinger skal preges av et ansvar for selskapets beste.
• Vårt mål er at alle spiller på samme lag og at vi gleder oss over hverandres fremgang og resultater.
• Vi skal ha en samarbeidskultur. Samarbeid gir større innsats, høyere effektivitet, bedre resultater og økt trygghet. Samarbeid skal ikke hindres av organisatoriske grenser.
• Vi har alle ansvar for å ta initiativ til å delta i samarbeid med andre medarbeidere.
• Samarbeid stiller igjen krav til informasjon og kommunikasjon.

 

7. Informasjon og kommunikasjon

• LKA har ulike informasjonskanaler tilrettelagt for intern informasjon og kommunikasjon. Det er viktig at kanalene blir tilstrekkelig benyttet og benyttet i rett tid. Dette skal sikre trygghet og tilstrekkelig informasjon til den enkelte medarbeider.
• Vi ønsker en åpen kommunikasjon gjennom hele selskapet, slik at ideer, forventninger og krav er kjent.

 

8. Fleksibilitet og forandringsvillighet

• Vi skal ha evnen til å se og aktivt tilpasse oss endringer i samfunnet og i nærings- og arbeidslivets vilkår. En lærende og fleksibel organisasjon er en forutsetning for å kunne utvikle seg og mestre nye utfordringer.
• Vi skal også utvise fleksibilitet i vårt forhold til hverandre som medarbeidere. For eksempel skal vi tilby vår hjelp i spesielle situasjoner der det er behov for det, selv om dette ikke spesielt er konkretisert i våre hovedansvarsområder