Til toppen

Åpenhetsloven


The Light Group sitt formål er å skape belysningsløsninger for en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være en pådriver for ansvarlig og bærekraftig drift, noe som inngår i vårt stadig pågående arbeid for forbedringer. I dette notatet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven§ 5 som stortinget vedtok 1. juli 2022. Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Forbrukertilsynet skal veilede om og føre tilsyn med loven. Du finner mer informasjon om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettside.

 

Virksomhetens organisering og driftsområde

The Light Group AS markedsfører og selger belysningsarmaturer i Norge og Europa. I Europa selges varene gjennom datterselskap TLG GmbH, og her er det kun vårt eget varemerke SLC som selges. I Norge selges det mest av vårt varemerke SLC, men vi har også en betydelig andel varer fra andre europeiske leverandører. Den norske virksomheten har hovedkontor i Kristiansand, med avdelingskontor i Hamar, Sandefjord, Bergen, Trondheim og Bodø. Lyskomponenter AS og TLG GmbH er heleide datterselskap av The Light Group AS (TLG).

 

Retningslinjer og rutiner

Vår globale tilstedeværelse krever at våre ansatte og forretningspartnere tar ansvar – for seg selv og andre. The Light Group har utarbeidet etiske retningslinjer, som omhandler våre forretningsprinsipper, menneskerettigheter og arbeidsforhold, miljø, samt oppfølging og informasjon. Alle ansatte i konsernet er forpliktet til å følge disse retningslinjene.

Vi har også utarbeidet en CoC for våre samarbeidspartnere, som innebærer at alle våre leverandører må bekrefte og signere vår CoC. Retningslinjene omhandler blant annet menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Målsetningen er at leverandørkjeden må bekrefte overholdelse av dette jevnlig.

Vi besøker våre leverandører jevnlig. De viktigste leverandørene besøker vi oftere enn andre. Besøk hos leverandør er viktig for å få et innblikk i et selskaps kultur og organisasjon, og på den måten gjøre seg opp en vurdering om forholdene er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Aktsomhetsvurderinger knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er grunnleggende viktig for produksjonskvalitet og det er viktige parameter når vi velger å inngå samarbeid og avslutte samarbeid med våre leverandører. Dette blir fulgt tett opp og har blitt fulgt opp i alle år.

The Light Group oppfordrer alle våre ansatte, leverandører og forretningspartnere til å rapportere eventuelle brudd på The Light Group sine etiske retningslinjer og andre retningslinjer. 

 

Aktsomhetsvurderinger

The Light Group AS har gjennomført systematiske aktsomhetsvurderinger blant våre leverandører og leverandørkjede. Hensikten er å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser på arbeidstaker – og menneskerettigheter.

Generelt anses risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav. Risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere vurderer vi til lav til middels. Våre vurderinger er at våre samarbeidspartnere i Østen vil ha potensielt høyere risiko enn våre vestlige leverandører. Vi har derfor lagt mer vekt på aktsomhetsvurderingene av våre østlige leverandører.

Ved utvelgelsen av selskaper til aktsomhetsvurderingene har vi valgt å foreta et skille mellom to typer leverandører; de som inngår i virksomhetens verdikjede og leverer deler til virksomhetens produkter, og de som kun leverer støttetjenester. Den siste typen leverandører kan benevnes som «forretningspartnere». Vi har i stor grad prioritert våre aktsomhetsvurderinger av selskapene som inngår i virksomhetens verdikjede. Kriteriet for videre utvelgelse har vært størrelse på vårt samlende varekjøp gjennom året, slik at vi på den måten får kartlagt de viktigste leverandørene for oss.

Vår aktsomhetsvurdering er utført etter en kombinasjon av innhentede CoC, leverandørbesøk, undersøkelser utført av eksterne konsulenter, møter og vår kjennskap til driften hos våre leverandører. Vi har pågående screening av potensielt nye leverandører og vi utfører ideelt i utgangspunktet besøk av fabrikkene før vi igangsetter produksjon.

Selskapene vi har foretatt en aktsomhetsvurdering av, utgjør hele 93% av våre samlede varekjøpskostnader i LKA og 100% i TLG og TLG GmbH i regnskapsåret 2023.

Dette gir et godt grunnlag for vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger blant våre leverandører og leverandørkjede.

I våre aktsomhetsvurderinger har vi kategorisert våre leverandører i lav, middels og høy risiko for faktiske eller potensielle negative konsekvenser.

Vi har avdekket to firma i kategorien middels risiko, hvor vi ser fare for potensielle negative konsekvenser for arbeidstaker ift. produksjonsforhold. Den ene leverandøren er ny, og vi vil foreta besøk ved vårt neste besøk til høsten. Den andre leverandøren er vi i en prosess på å utfase.

Ettersom vi har rutiner for potensielle negative konsekvenser og ikke har avdekket noen faktiske negative konsekvenser, så har det ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over de retningslinjer og rutiner som vi allerede har i selskapet og konsernet.